/b/ - Random

No real organization....

[Start a New Thread]File: nutPunchingBag.gif(926600)
NUT SHOT Anonymous 2021-01-29T20:49:48Z No. https://fchan.xyz/b/907EGC08 [Report]

20 replies and 3 images, Click here to view all.
>>
File WOAH2.png (57172)
Anonymous 2021-05-23T22:12:38Z No. https://fchan.xyz/b/QC8ID9CS [Report]

>>https://fchan.xyz/b/907EGC08 GodIWishThatWereMe.apng

>>
Anonymous 2021-05-23T22:35:19Z No. https://fchan.xyz/b/14UGTE31 [Report]

>>https://fchan.xyz/b/MX0BRVIM lol he looks like a girl

>>
Anonymous 2021-05-23T22:42:34Z No. https://fchan.xyz/b/GDLU97WC [Report]

>>https://fchan.xyz/b/MX0BRVIM melvin 4 eyes lmfao is this actually noided fucking freak loser

>>
Anonymous 2021-05-23T22:53:44Z No. https://fchan.xyz/b/14G78VF9 [Report]

>>https://fchan.xyz/b/14UGTE31 that's the idea 😘

>>
Anonymous 2021-05-24T16:30:13Z No. https://fchan.xyz/b/ZGZ6T0PB [Report]

>>https://fchan.xyz/b/EEWQE575 depressed people use pens


File: DarkSouls.jpg(158193)
IS DARK S0ULS GOOD R0DENTlA 2021-05-23T23:13:14Z No. https://fchan.xyz/b/OQVVF1FG [Report]

IS DARK S0ULS G00D F0R U

14 replies and 2 images, Click here to view all.
>>
Anonymous 2021-05-23T23:24:44Z No. https://fchan.xyz/b/RMY6U4LW [Report]

>>https://fchan.xyz/b/QR8YZ1Y9 ___________________ |Have Sex with Men❕ | —v—————————— {\__/} ( • . •) / = 👨‍❤️‍💋‍👨

>>
Anonymous 2021-05-23T23:27:18Z No. https://fchan.xyz/b/4V7WP8SZ [Report]

>>https://fchan.xyz/b/RMY6U4LW Why? power question

>>
???!?!?!?!!! 2021-05-23T23:43:42Z No. https://fchan.xyz/b/AMJT76PK [Report]

>>https://fchan.xyz/b/OQVVF1FG FAKE P0ST -R

>>
Anonymous 2021-05-23T23:53:00Z No. https://fchan.xyz/b/MASMN4SS [Report]

>>https://fchan.xyz/b/AMJT76PK delte this account

>>
File 491.jpg (19950)
Anonymous 2021-05-24T16:25:45Z No. https://fchan.xyz/b/UVDWFAUZ [Report]

>>https://fchan.xyz/b/OHV1P7HB what?


File: 1920x1080.jpg(1093428)
Anonboard Anonymous 2021-02-28T20:09:10Z No. https://fchan.xyz/b/7FY42WGO [Report]

Anonboard Clearnet: https://anonboard.be/ Tor: http://anonbrd2gmsia547epkpebsyayuo75pet4ymis2uomuimarld7n3bkqd.onion/ I2P: http://23reicfqj2yrq6bushimyfo3jnxkcxz77ruqdl474wlvkhulrnmq.b32.i2p/

6 replies, Click here to view all.
>>
Anonymous 2021-04-12T22:02:39Z No. https://fchan.xyz/b/JWK9HAHM [Report]

amogus

>>
Anonymous 2021-05-23T21:47:51Z No. https://fchan.xyz/b/UMVAKU6I [Report]

we are lesion

>>
Anonymous 2021-05-23T21:49:12Z No. https://fchan.xyz/b/NVAB975E [Report]

>>https://fchan.xyz/b/7FY42WGO we are mogus we are sus

>>
Anonymous 2021-05-24T06:25:35Z No. https://fchan.xyz/b/IBLWS2UA [Report]

>>https://fchan.xyz/b/7FY42WGO >already down OP is a pussy

>>
Anonymous 2021-05-24T15:41:28Z No. https://fchan.xyz/b/632EH3PP [Report]

>>https://fchan.xyz/b/7FY42WGO Did the FBI shut down your CP site already? SAD


File: entirely transparent image.png(4510)
Anonymous 2021-05-24T00:18:51Z No. https://fchan.xyz/b/RBT8Z9I5 [Report]

i don't even have a fediverse account

6 replies, Click here to view all.
>>
Anonymous 2021-05-24T00:26:56Z No. https://fchan.xyz/b/4RL6AV1C [Report]

>>https://fchan.xyz/b/RBT8Z9I5 More like FED-iverse

>>
Anonymous 2021-05-24T00:28:05Z No. https://fchan.xyz/b/SKB0RKXV [Report]

dogecoin like as in dog e-coin holy shit

>>
Anonymous 2021-05-24T00:28:08Z No. https://fchan.xyz/b/EATNI98J [Report]

>>https://fchan.xyz/b/RBT8Z9I5 More like PED-Overse because we like childre

>>
Anonymous 2021-05-24T00:34:48Z No. https://fchan.xyz/b/19H2UIE7 [Report]

>>https://fchan.xyz/b/EATNI98J based! me too fren https://p918q2h3rasdfh voasdflqkjshdf9r8124.onion

>>
Anonymous 2021-05-24T06:36:51Z No. https://fchan.xyz/b/5A3EE7CT [Report]

>>https://fchan.xyz/b/19H2UIE7 >dead link booo


File: Beowulf,_A_Book_of_Myths.jpg(1734378)
Anonymous 2021-05-24T00:21:33Z No. https://fchan.xyz/b/7AQ53391 [Report]

Hƿæꞇ! Ƿe Ᵹaꞃꝺena in ᵹeaꞃ ꝺaᵹum, þeoꝺ cyninᵹa þꞃym ᵹeꝼꞃunon, huða æþelinᵹaꞅ ellen ꝼꞃemeꝺon. Oꝼꞇ Ꞅcylꝺ Ꞅceꝼinᵹ ꞅceaþena þꞃeaꞇum, moneᵹum mæᵹþum meoꝺo ꞅeꞇla oꝼꞇeah, eᵹꞅoꝺe eoꞃlaꞅ. Ꞅyððan æꞃeꞅꞇ ƿeaꞃð ꝼeaꞅceaꝼꞇ ꝼunꝺen, he þæꞅ ꝼꞃoꝼꞃe ᵹebaꝺ, ƿeox unꝺeꞃ ƿolcnum, ƿeoꞃðmynꝺum þah, oðþæꞇ him æᵹhƿylc þaꞃa ymbꞅiꞇꞇenꝺꞃa oꝼeꞃ hꞃonꞃaꝺe hyꞃan ꞅcolꝺe, ᵹomban ᵹylꝺan. þæꞇ ƿæꞅ ᵹoꝺ cyninᵹ!

6 replies, Click here to view all.
>>
Anonymous 2021-05-24T00:39:33Z No. https://fchan.xyz/b/F4QZBB45 [Report]

>>https://fchan.xyz/b/JJK30U4S It's Anglo-Saxon, not proto-Germanic dipshit. Anglo-Saxon came centuries later and was actually written down. I bet you're a R*man.

>>
Anonymous 2021-05-24T00:40:23Z No. https://fchan.xyz/b/MMS9TEUK [Report]

>>https://fchan.xyz/b/F4QZBB45 ok dweeb

>>
Anonymous 2021-05-24T00:45:53Z No. https://fchan.xyz/b/2PRMK6M1 [Report]

>>https://fchan.xyz/b/F4QZBB45 urbi et orbi FAGGOT uncivilized scum like you should be ashamed of existing alongside the light and not seeing it

>>
Anonymous 2021-05-24T00:51:31Z No. https://fchan.xyz/b/EU1D2MXY [Report]

>>https://fchan.xyz/b/2PRMK6M1 >A R*man calling a someone else a faggot Shouldn't you be buggering a catamite Gayus?

>>
Anonymous 2021-05-24T00:57:39Z No. https://fchan.xyz/b/P1720NJ9 [Report]

>>https://fchan.xyz/b/EU1D2MXY roman faggotry is purely virillic, unlike angloid faggotry which cancerous and subversive. i will salt the earth in which you stand


File: E8806872-FD7E-416C-930A-BBA06321F827.png(28338)
Anonymous 2021-05-23T22:10:54Z No. https://fchan.xyz/b/DDD1A5R6 [Report]

This is what’s gonna happen here if these schizos (who won’t have sex) keep getting their way

23 replies, Click here to view all.
>>
Anonymous 2021-05-23T23:51:48Z No. https://fchan.xyz/b/9QW645O5 [Report]

>>https://fchan.xyz/b/AYQ9PAX3 W_W {you’re not me)

>>
Anonymous 2021-05-23T23:52:40Z No. https://fchan.xyz/b/QAEMEVCI [Report]

>>https://fchan.xyz/b/9QW645O5 you got the wrong guy pal that's not the pen

>>
Anonymous 2021-05-23T23:53:39Z No. https://fchan.xyz/b/536849TQ [Report]

>>https://fchan.xyz/b/QAEMEVCI UvU {pen and noid sex)

>>
Anonymous 2021-05-24T00:15:48Z No. https://fchan.xyz/b/4UK05U4D [Report]

>>https://fchan.xyz/b/536849TQ U-U {respond to me on here Pen)

>>
Anonymous 2021-05-24T00:34:04Z No. https://fchan.xyz/b/R4EZR5OL [Report]

>>https://fchan.xyz/b/4UK05U4D the pen killed herself over this good job


File: GANGSTALkER.jpg(53677)
Anonymous 2021-05-23T23:36:47Z No. https://fchan.xyz/b/1ZQT092Y [Report]

Why is Sonicman69 trying to control a Street Rat? >Thoughts >theories >concerns Post below

7 replies, Click here to view all.
>>
Anonymous 2021-05-23T23:44:26Z No. https://fchan.xyz/b/P1R8TFIC [Report]

odd guy. weird behavior sometimes.

>>
sonicman69 2021-05-23T23:52:20Z No. https://fchan.xyz/b/G6HWN8V8 [Report]

>>https://fchan.xyz/b/1ZQT092Y cease your investgastions i raped meeper

>>
Anonymous 2021-05-23T23:52:52Z No. https://fchan.xyz/b/UK8OZPYP [Report]

___________________ |More like Soniccuck69❕ | —v—————————— {\__/} ( • . •) / = 👽

>>
Anonymous 2021-05-23T23:54:52Z No. https://fchan.xyz/b/O1G67GP2 [Report]

>>https://fchan.xyz/b/G6HWN8V8 meeper fucking died retard he hasn't posted since may 5

>>
Anonymous 2021-05-24T00:17:30Z No. https://fchan.xyz/b/MP42UQVC [Report]

this part rat boy fucking headass


File: 744px-NMAfA-S20070081.jpg(166281)
Anonymous 2021-05-23T23:28:15Z No. https://fchan.xyz/b/WPMUSRJW [Report]

ቃለ፡ በረከት፡ ዘሄኖክ፡ ዘከመ፡ ባረከ፡ ኅሩያነ፡ ወጻድቃነ፡ እለ፡ ሀለዉ፡ ይኩኑ" "በዕለተ፡ ምንዳቤ፡ ለአሰስሎ፡ ኵሉ፡ እኩያን፡ ወረሲዓን።

7 replies and 1 images, Click here to view all.
>>
Anonymous 2021-05-23T23:35:07Z No. https://fchan.xyz/b/LM3O68UE [Report]

>>https://fchan.xyz/b/A65WQZD3 i will simply not

>>
Anonymous 2021-05-23T23:37:05Z No. https://fchan.xyz/b/0ABDTYMX [Report]

>>https://fchan.xyz/b/LM3O68UE understandable, have a stroke

>>
Anonymous 2021-05-23T23:38:25Z No. https://fchan.xyz/b/8ZBIEDPE [Report]

>>https://fchan.xyz/b/0ABDTYMX yeah tbh got confused but you should be considered a disability

>>
File Internet.gif (5887)
Anonymous 2021-05-23T23:55:24Z No. https://fchan.xyz/b/SF60FJNN [Report]

>>https://fchan.xyz/b/WPMUSRJW የድረ ገጽ መረብ (ወይም ኢንተርኔት) በጣም ብዙ የኮምፒዩተር አውታሮችን ያያየዘ የመገናኛ መረብ ነው። በመረቡ ውስጥ ብዙ ድረ ገጽ ይገኛሉ። ከዚያ በላይ በርካታ የመነጋገርና መገናኘት መንገዶች አሉ። ከሁሉ አስቀድሞ የተፈጠረ ክፍለ-ኢንተርኔት «USENET» የሚባለው አገልግሎት ነው። ይህ በ1973 ዓ.ም. (1980 እ.ኤ.አ.) አካባቢ ሲጀመር በተለይ ለዩኒቨርሲቴዎችና ኮሌጆች ብቻ የታወቀ መገናኛ ሆኖ ቆየ። ይህ ጽሑፍ በተገናኙት ኮምፒውተሮች ላይ መልጠፍ የሚፈቅድ ሥርዓት ብቻ እንጂ ስዕል ወይም ሌላ ነገር አልነበረም። መጀመርያው e-mail አድራሳዎች የተሰጡት ከዚያ ዘመን ነው። ዛሬም ብዙዎች ተጠቃሚዎቹ ግን ስንኳ ስለ USENET መኖሩን አያውቁም። መጀመርያው ድረ ገጽ የተፈጠረው በ1983 ዓ.ም. (1990 እ.ኤ.አ.) ሆነ። ኢንተርኔት እንዴት እንደሚሰራ ለመረዳት በመጀመሪያ አገልጋይና (server) ደንበኛ (client) ምን እንደሆኑ ለይተን እንረዳ። አንድ የምግብ ቤት አስተናጋጅ ምግብ ለብዙ ተስተናጋጆች እንደሚያቀርበው፣ ሁሉ ኢንተርኔት ላይ ያለ አገልጋይ (server) የተለያዩ ነገሮችን ደንበኞቹ (clients) ይሰጣል። የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ደንበኞች ይባላሉ ማለት ነው።

>>
Anonymous 2021-05-24T00:02:18Z No. https://fchan.xyz/b/9RJX2DRS [Report]

>>https://fchan.xyz/b/SF60FJNN ancient computers[Home][Rules][FAQ]

All media are copyright to their respective owners.