/b/ - Random

No real organization....

[Start a New Thread]File: 744px-NMAfA-S20070081.jpg(166281)
Anonymous 2021-05-23T23:28:15Z No. https://fchan.xyz/b/WPMUSRJW [Report]

ቃለ፡ በረከት፡ ዘሄኖክ፡ ዘከመ፡ ባረከ፡ ኅሩያነ፡ ወጻድቃነ፡ እለ፡ ሀለዉ፡ ይኩኑ" "በዕለተ፡ ምንዳቤ፡ ለአሰስሎ፡ ኵሉ፡ እኩያን፡ ወረሲዓን።

7 replies and 1 images, Click here to view all.
>>
Anonymous 2021-05-23T23:35:07Z No. https://fchan.xyz/b/LM3O68UE [Report]

>>https://fchan.xyz/b/A65WQZD3 i will simply not

>>
Anonymous 2021-05-23T23:37:05Z No. https://fchan.xyz/b/0ABDTYMX [Report]

>>https://fchan.xyz/b/LM3O68UE understandable, have a stroke

>>
Anonymous 2021-05-23T23:38:25Z No. https://fchan.xyz/b/8ZBIEDPE [Report]

>>https://fchan.xyz/b/0ABDTYMX yeah tbh got confused but you should be considered a disability

>>
File Internet.gif (5887)
Anonymous 2021-05-23T23:55:24Z No. https://fchan.xyz/b/SF60FJNN [Report]

>>https://fchan.xyz/b/WPMUSRJW የድረ ገጽ መረብ (ወይም ኢንተርኔት) በጣም ብዙ የኮምፒዩተር አውታሮችን ያያየዘ የመገናኛ መረብ ነው። በመረቡ ውስጥ ብዙ ድረ ገጽ ይገኛሉ። ከዚያ በላይ በርካታ የመነጋገርና መገናኘት መንገዶች አሉ። ከሁሉ አስቀድሞ የተፈጠረ ክፍለ-ኢንተርኔት «USENET» የሚባለው አገልግሎት ነው። ይህ በ1973 ዓ.ም. (1980 እ.ኤ.አ.) አካባቢ ሲጀመር በተለይ ለዩኒቨርሲቴዎችና ኮሌጆች ብቻ የታወቀ መገናኛ ሆኖ ቆየ። ይህ ጽሑፍ በተገናኙት ኮምፒውተሮች ላይ መልጠፍ የሚፈቅድ ሥርዓት ብቻ እንጂ ስዕል ወይም ሌላ ነገር አልነበረም። መጀመርያው e-mail አድራሳዎች የተሰጡት ከዚያ ዘመን ነው። ዛሬም ብዙዎች ተጠቃሚዎቹ ግን ስንኳ ስለ USENET መኖሩን አያውቁም። መጀመርያው ድረ ገጽ የተፈጠረው በ1983 ዓ.ም. (1990 እ.ኤ.አ.) ሆነ። ኢንተርኔት እንዴት እንደሚሰራ ለመረዳት በመጀመሪያ አገልጋይና (server) ደንበኛ (client) ምን እንደሆኑ ለይተን እንረዳ። አንድ የምግብ ቤት አስተናጋጅ ምግብ ለብዙ ተስተናጋጆች እንደሚያቀርበው፣ ሁሉ ኢንተርኔት ላይ ያለ አገልጋይ (server) የተለያዩ ነገሮችን ደንበኞቹ (clients) ይሰጣል። የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ደንበኞች ይባላሉ ማለት ነው።

>>
Anonymous 2021-05-24T00:02:18Z No. https://fchan.xyz/b/9RJX2DRS [Report]

>>https://fchan.xyz/b/SF60FJNN ancient computers


File: Roman_Orpheus_Taming_Wild_Animals.jpg(147531)
Anonymous 2021-05-23T23:50:39Z No. https://fchan.xyz/b/ZM2NNX7V [Report]

ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܠܥܙ̈ܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܡܬܝܕܥ ܒܦܪܥܐ ܐܪܡܝܐ ܡܕܢܚܝܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܛܘܪ ܥܒܕ̈ܝܢ ܒܛܘܪܩܝܐ܆ ܘܬܘܒ ܒܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܕܝܘܡܢ ܐܝܟ ܩܡܫܠܝ ܘܐܝܟ ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܐܝܟ ܚܣܟܗ ܘܐܝܟ ܚܒܘܪ܆ ܘܬܘܒ ܒܥܝܪܐܩ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܦܩܥܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܘܕܒܪܛܠܐ ܘܕܐܠܩܘܫ ܘܕܒܓܕܝܕܐ ܘܕܣܛܪ܆ ܘܒܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ܆ ܘܬܘܒ ܒܐܘܪܡܝܐ ܒܐܝܪܐܢ ܘܣܛܪ. ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܠܫܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܡܕ̈ܢܚܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܟ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ (ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ) ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܘܐܝܟ ܡܪ̈ܘܢܝܐ ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܗܢܕܘ ܘܕܥܕ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܕܠܐ ܪܚܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܒܠܚܘܕ ܡܪ̈ܘܢܝܐ܇ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܕܠܡ ܣܘܪܝܝܐ ܠܫܢܐ ܗܘ ܡܝܬܐ ܕܠܐ ܥܕ ܐܢܫ ܒܗ ܢܡܠܠ ܐܘ ܢܟܬܖܒ. ܐܠܐ ܟܕ ܚܙܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܬܝܪܐܝܬ ܕܡܢ ܛܘܪ ܥܒܕ̈ܝܢ ܕܒܗ ܡܡܠܠܝܢ ܘܟܬܒܝܢ ܐܬܬܘܝܘ ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܥܠ ܦܘܕܐ ܕܐܡܪܘ܀


File: Bischof_Ulfilas_erklärt_den_Goten_das_Evangelium.jpg(1659391)
Anonymous 2021-05-23T23:45:34Z No. https://fchan.xyz/b/HDI1LV5Z [Report]

𐌰𐍄𐍄𐌰 𐌿𐌽𐍃𐌰𐍂 𐌸𐌿 𐌹𐌽 𐌷𐌹𐌼𐌹𐌽𐌰𐌼 𐍅𐌴𐌹𐌷𐌽𐌰𐌹 𐌽𐌰𐌼𐍉 𐌸𐌴𐌹𐌽 𐌵𐌹𐌼𐌰𐌹 𐌸𐌹𐌿𐌳𐌹𐌽𐌰𐍃𐍃𐌿𐍃 𐌸𐌴𐌹𐌽𐍃 𐍅𐌰𐌹𐍂𐌸𐌰𐌹 𐍅𐌹𐌻𐌾𐌰 𐌸𐌴𐌹𐌽𐍃 𐍃𐍅𐌴 𐌹𐌽 𐌷𐌹𐌼𐌹𐌽𐌰 𐌾𐌰𐌷 𐌰𐌽𐌰 𐌰𐌹𐍂𐌸𐌰𐌹 𐌷𐌻𐌰𐌹𐍆 𐌿𐌽𐍃𐌰𐍂𐌰𐌽𐌰 𐌸𐌰𐌽𐌰 𐍃𐌹𐌽𐍄𐌴𐌹𐌽𐌰𐌽 𐌲𐌹𐍆 𐌿𐌽𐍃 𐌷𐌹𐌼𐌼𐌰 𐌳𐌰𐌲𐌰 𐌾𐌰𐌷 𐌰𐍆𐌻𐌴𐍄 𐌿𐌽𐍃 𐌸𐌰𐍄𐌴𐌹 𐍃𐌺𐌿𐌻𐌰𐌽𐍃 𐍃𐌹𐌾𐌰𐌹𐌼𐌰 𐍃𐍅𐌰𐍃𐍅𐌴 𐌾𐌰𐌷 𐍅𐌴𐌹𐍃 𐌰𐍆𐌻𐌴𐍄𐌰𐌼 𐌸𐌰𐌹𐌼 𐍃𐌺𐌿𐌻𐌰𐌼 𐌿𐌽𐍃𐌰𐍂𐌰𐌹𐌼 𐌾𐌰𐌷 𐌽𐌹 𐌱𐍂𐌹𐌲𐌲𐌰𐌹𐍃 𐌿𐌽𐍃 𐌹𐌽 𐍆𐍂𐌰𐌹𐍃𐍄𐌿𐌱𐌽𐌾𐌰𐌹 𐌰𐌺 𐌻𐌰𐌿𐍃𐌴𐌹 𐌿𐌽𐍃 𐌰𐍆 𐌸𐌰𐌼𐌼𐌰 𐌿𐌱𐌹𐌻𐌹𐌽 𐌿𐌽𐍄𐌴 𐌸𐌴𐌹𐌽𐌰 𐌹𐍃𐍄 𐌸𐌹𐌿𐌳𐌰𐌽𐌲𐌰𐍂𐌳𐌹 𐌾𐌰𐌷 𐌼𐌰𐌷𐍄𐍃 𐌾𐌰𐌷 𐍅𐌿𐌻𐌸𐌿𐍃 𐌹𐌽 𐌰𐌹𐍅𐌹𐌽𐍃


File: Police_car_in_Tbilisi_(78).jpg(4289800)
ქართული დამწერლობა Anonymous 2021-05-23T23:40:38Z No. https://fchan.xyz/b/1HYZ2SP3 [Report]

ქართული დამწერლობა — ანბანური დამწერლობა, რომელსაც იყენებს ქართული ენა და მისი მონათესავე ქართველური ენები, ასევე დროგამოშვებით სხვა კავკასიური ენებიც (მათ შორის ოსური და აფხაზური ენები 1940-იან წლებში). თანამედროვე ქართულ ანბანს 33 ასო აქვს, ძველ ანბანში კი 38 ასო-ნიშანი იყო, რომელთაგან ხუთი თანამედროვე ქართულში აღარ გამოიყენება.


File: Giovanni_Battista_Tiepolo._Mesrop_Mashtots.jpg(56652)
Anonymous 2021-05-23T23:37:38Z No. https://fchan.xyz/b/GZHS4GS6 [Report]

Մեսրոպ Մաշտոց (361 կամ 362, Հացեկաց (Տարոն գավառ), Տարոն, Տուրուբերան, Մեծ Հայք - փետրվարի 17, 440, Վաղարշապատ, Հայկական մարզպանություն, Սասանյան Պարսկաստան, Բաբելոն, Հիլլա, Իրաք, թաղված Օշականում), հայկական գրի ստեղծող և հայ ինքնուրույն ու թարգմանական գրականության սկզբնավորող (Սահակ Ա Պարթևի հետ), հայ գրության, հայագիր դպրոցի հիմնադիր և հայերի առաջին ուսուցիչ, լուսավորիչ, մշակութային-հասարակական գործիչ, Հայ Առաքելական եկեղեցու վարդապետ։


File: Tangut_servants.jpg(77476)
Anonymous 2021-05-23T23:23:43Z No. https://fchan.xyz/b/LERR90V3 [Report]

𘜶𗵐𗍫𗤒𘜶𗵐𘉋𗤒 𘕕𘏨 𘏨𘗣 𗡞𘘘𘔭 𘓺𗼕𘂀𗵐𗛴𗗻𗏁𗤒𗩭𗼑𗛴𗗻𗰭𗏁𗍗 𗾞 𘉋𗕑𗥃𗡞𘛣𘝿 𗵒𗘮𗰗𗏁𗍬 𗵒𗴂𗏁𗰗𗍬 𗍫𘕕𗥃𗏁𗤁𗒹𘉋𗪘𗰗𗰭𘊝𗡞𗕑𘉋𘊝𗍫𗰗𗤒 𘜶𗵐𗍫𗤒𘜶𗵐𘉋𗤒 𘕕𘏨 𘏨𘗣 𗡞𘘘𘔭 𘓺𗼕𘂀𗵐𗛴𗗻𗏁𗤒𗩭𗼑𗛴𗗻𗰭𗏁𗍗 𗾞 𘉋𗕑𗥃𗡞𘛣𘝿 𗵒𗘮𗰗𗏁𗍬 𗵒𗴂𗏁𗰗𗍬 𗍫𘕕𗥃𗏁𗤁𗒹𘉋𗪘𗰗𗰭𘊝𗡞𗕑𘉋𘊝𗍫𗰗𗤒

>>
Anonymous 2021-05-23T23:24:05Z No. https://fchan.xyz/b/HHXG4OKS [Report]

>>https://fchan.xyz/b/LERR90V3 nah

>>
Anonymous 2021-05-23T23:24:39Z No. https://fchan.xyz/b/U8JZNXW5 [Report]

hi bara 🇭🇪🇱🇱🇴 🇭🇪🇱🇱🇴 🇭🇪🇱🇱🇴 🇭🇪🇱🇱🇴 🇭🇪🇱🇱🇴 your text isn't showing up 🇴🇰 🇭🇪🇱🇱🇴


File: unknown (1).png(375154)
MYSTERI0US STRANGER 2021-05-23T22:38:42Z No. https://fchan.xyz/b/Q0FZ48KH [Report]

S00N

>>
Anonymous 2021-05-23T22:41:05Z No. https://fchan.xyz/b/UL8DY5N3 [Report]

>>https://fchan.xyz/b/Q0FZ48KH who are you? what do you want? THIS ISN'T FUN ANYMORE

>>
Anonymous 2021-05-23T22:41:17Z No. https://fchan.xyz/b/KMC5OL9U [Report]

>>https://fchan.xyz/b/Q0FZ48KH die

>>
Anonymous 2021-05-23T22:41:48Z No. https://fchan.xyz/b/WX19QIXK [Report]

>>https://fchan.xyz/b/Q0FZ48KH rat.gif

>>
File goodbye.png (22055)
Anonymous 2021-05-23T22:47:44Z No. https://fchan.xyz/b/M87QFBX1 [Report]

>>https://fchan.xyz/b/Q0FZ48KH oh no.....


File: rat.gif(2060053)
die out Anonymous 2021-05-23T22:43:36Z No. https://fchan.xyz/b/0IYIN58Y [Report][Home][Rules][FAQ]

All media are copyright to their respective owners.